Descobrir al món la Terrassa més creativa i innovadora

20180613104733

El dissabte 16 de juny he publicat al Diari de Terrassa un article d’opinió, sota el títol “Ciutats creatives: projectar i obrir Terrassa al món”. És una reflexió motivada per l’assistència al XVII Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network. A continuació del text de l’article, us adjunto les meves intervencions en dues de les reunions de treball, en francès.

 

Aquest dimarts i dimecres he estat a Cracòvia i Katowice (Polònia), participant en una trobada de la Xarxa Mundial de Ciutats Creatives de la UNESCO. Terrassa forma part d’aquesta xarxa, com a «Ciutat de Cinema», des de finals de 2017. Som la primera ciutat de Catalunya i d’Espanya que ha estat designada per formar part de la xarxa a l’àmbit del cinema, al costat de ciutats com Roma, Sidney, Bitola, Sofia, Qingdao, Bristol, Lodz, Galway…

La xarxa de «Creative Cities» va ser creada per la UNESCO per fomentar la cooperació entre ciutats dels cinc continents, utilitzant com a fil conductor la creativitat cultural (cinema, literatura, música, gastronomia, arts…) i buscant com a objectiu el desenvolupament urbà sostenible i la cohesió social. És a dir, fer un món millor a través de la cultura i l’educació.

Per a Terrassa, pertànyer a aquesta xarxa és una gran oportunitat, a més d’un reconeixement al nostre posicionament estratègic al sector audiovisual català, espanyol i europeu en educació (on destaca l’ESCAC, situada entre les més destacades escoles europees de cinema), producció (Parc Audiovisual de Catalunya), rodatges (Terrassa Film Office) i nombroses iniciatives vinculades al cinema i l’audiovisual. Entre aquestes, cal remarcar el paper de la Taula de l’Audiovisual, formada per l’ESCAC, l’Ajuntament (Cultura), Terrassa Film Office, INS Santa Eulàlia (imatge i so), la Societat Municipal de Comunicació, la Filmoteca de Catalunya, el Parc Audiovisual i representants de la tradició cinematogràfica de la nostra ciutat.

A la trobada que hem fet a Polònia, en un entorn favorable a l’intercanvi i la complicitat entre més de setanta alcaldes i alcaldesses d’arreu del món, hem tingut ocasió de presentar la ciutat als nostres socis i sòcies d’arreu del món, a més d’establir contactes per a futurs projectes, amb municipis com Bilbao (disseny), Dénia (gastronomia) o la ciutat mexicana de Guadalajara (cinema), “Creative Cities” és una excel•lent finestra de projecció exterior per a Terrassa, una xarxa que ens permetrà forjar noves aliances, impulsar projectes amb visió internacional i generar oportunitats culturals i de creació de feina i de riquesa, en el context de l’estratègia de competitivitat, projecció exterior i internacionalització que l’Ajuntament ha fet pública recentment.

Com hem presentat Terrassa en aquest fòrum mundial? En poques pinzellades: Terrassa és un dels grans pols econòmics, universitaris i culturals de la regió metropolitana de Barcelona, situada en un entorn natural excepcional (Parc Natural i Anella Verda), que està reorientant l’economia local cap a sectors d’alt contingut tecnològic i d’indústria 4.0, d’alta creativitat i estreta relació amb el món de la universitat i la recerca aplicada. Les nostres apostes clau es troben als sectors del cinema i l’audiovisual, les indústries culturals, la salut, el sector tèxtil tècnic, la sostenibilitat i les eco tecnologies, l’òptica i la fotònica, l’aeronàutica, l’alimentació i el lleure. També destaquem, per descomptat, el lideratge que exerceix Terrassa com a copresidenta de la xarxa estatal «Innpulso», l’aposta per la ciència i la innovació, el Campus Universitari i el Parc Científic i Tecnològic.

Aquest és el marc en el qual se situa la nostra participació en la xarxa UNESCO de ciutats creatives, com a ciutat orientada al cinema i l’audiovisual, dintre del marc estratègic del foment de les indústries culturals, la creativitat, el talent i la innovació.

Cultura, creativitat, sostenibilitat, respecte al medi ambient, innovació, revolució digital, europeisme, internacionalització… Aquestes són les claus de l’aposta de futur que fem a Terrassa. Estem aconseguint ja bons resultats, ho dic amb modèstia i també amb orgull, tot i que certament necessitem temps per desenvolupar aquesta estratègia i aquest posicionament. Al camp del cinema i l’audiovisual, en especial, ja comptem amb realitats molt sòlides i bones perspectives de futur, que han permès que la UNESCO ens escollís per treballar plegats. En els altres àmbits, relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació, també estem assolint progressos remarcables, a partir d’un sòlid esperit de concertació amb tots els agents econòmics, educatius i socials i amb un mateix objectiu com a horitzó comú: construir una Terrassa equilibrada, pròspera, creativa i oberta al món.

20180612101632

Primera intervenció a la trobada de ciutats creatives/2018

Bonjour, mesdames et messieurs,

La ville de Terrassa est l’un des grands centres économiques, universitaires et culturels de la région métropolitaine de Barcelone, en Espagne. Notre ville est situé dans un environnement naturel exceptionnel: nous avons un “Parc Naturel” à 10 minutes et un “Anneau Vert”. Tout cela entoure la ville avec un paysage de grande valeur écologique que nous travaillons à préserver et fortifier.

Au cours des dix dernières années, mon pays, comme d’autres, a traversé une profonde crise économique et social. À Terrassa, nous avons répondu à cette crise par de vastes programmes sociaux pour soutenir les personnes et les familles qui ont souffert plus durement de leur impact et aussi, en parallèle, un engagement stratégique en faveur de l’innovation, de la science et de la créativité en tant qu’outils de développement, dans le cadre général de notre engagement en faveur du développement durable et de notre Plan Directeur “Smart City” (2015-2020).

Nous sommes en train de réorienter donc l’économie de la ville vers des secteurs à contenu technologique élevé et «industrie 4.0», de haute créativité et de proximité avec le monde de l’université et de la recherche appliquée. Nos principaux enjeux sont placés dans l’environnement cinématographique et audiovisuel, dans les industries culturelles, la santé, le textile technique, les industries de la durabilité et de l’écotechnologie, l’optique et la photonique, l’aéronautique, l’alimentation et les loisirs.

Pour ce faire, nous avons construit un puissant réseau de coopération avec des organisations patronales, avec des centres technologiques de pointe tels que “Leitat”, avec les universités présentes dans notre Campus Universitaire et en particulier la «Universitat Politècnica de Catalunya», ainsi qu’avec les centres de formation professionnelle et les clusters des différents secteurs ou nous avons opportunités à saisir.

À cet égard, en Espagne, Terrassa détient actuellement la co-présidence du réseau d’État «Innpulso», qui rassemble quelque 70 villes de premier plan dans la science et l’innovation. Cela nous permet d’agir au niveau supramunicipal, d’échanger des expériences et de mener des projets avec d’autres municipalités.

La partie la plus visible de notre futur engagement en faveur de la créativité et de la durabilité est le Parc Scientifique et Technologique de Terrassa, appelé “Orbital 40”, dans lequel se trouve le Parc Audiovisuel de Catalogne, l’une des grandes pôles de la créativité. et la production industrielle de notre pays.

C’est le cadre dans lequel nous plaçons notre participation au sein du réseau UNESCO des Villes Créatives, en tant que ville orientée vers le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que pour encourager les industries culturelles, la créativité, le talent et l’innovation.

C’est donc un nouveau positionnement de la ville de Terrassa et un changement par rapport à ce qu’elle fut dans le passé, une ville industrielle et textile qui fut à l’avant-garde de la révolution et du développement industriel du XIX et XX siècles en Espagne. Notre objectif est de participer activement à la révolution technologique et culturelle actuelle et en faire une opportunité de développement durable, en créant des emplois de qualité et des opportunités d’affaires, ainsi que travailler sur la promotion de la culture, démocratiser l’accès de toute la population aux activités culturelles et soutenir la créativité sans frontières dans le cinéma, la danse, le théâtre, les arts plastiques ou la musique.

Culture, créativité, durabilité, respect de l’environnement, innovation, révolution numérique, européisme, internationalisation… Voilà les clés de notre engagement futur à Terrassa. Nous obtenons déjà de bons résultats, mais nous avons certainement besoin de temps pour développer cette stratégie et ce positionnement. Dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, par exemple, nous avons déjà de très bonnes réalités et de bonnes perspectives d’avenir. Et nous espérons avancer sur les autres fronts avec une collaboration puissante entre les secteurs public et privé et dans le but de construire une ville équilibrée, prospère, créative et ouverte sur le monde.

Merci beaucoup pour votre attention.

Segona intervenció a la trobada de ciutats creatives/2018

Je voulais d’abord vous remercier et féliciter les autorités de Cracovie, Katowice ainsi que l’UNESCO, pour avoir rendu possible cet événement fantastique. Aujourd’hui, je représente devant vous plus de 200 000 habitants ayant pris connaissance de la nomination avec fierté, mais également avec le sens de la responsabilité, et je dois l’avouer, avec beaucoup d’enthousiasme. Et c’est précisément du succès du bien-être des citoyens à travers les industries créatives, le cinéma, et du développement au moyen des économies urbaines durables dont je veux vous parler :

Il y près de 150 ans, Terrassa a misé sur l’innovation industrielle pour mettre en marche le moteur du bonheur.

D’abord, les industries textiles, et déjà alors, dans les mains des pionniers, le cinéma comme art et divertissement, et durant les 15 dernières années, l’industrie du changement.

À l’heure actuelle, nous disposons de l’une des études de gestion publique et de l’un des projets spéciaux les plus importants d’Europe du Sud, -le Projet audiovisuel- mais ce n’est pas tout : la ville entière est un plateau à ciel ouvert, et le rythme quotidien de Terrassa est celui d’une ville dans les veines de laquelle coule le cinéma. Outre les plus de 500 tournages réalisés au cours des 10 dernières années, nous sommes sûrs que notre futur repose dans les mains des meilleurs éléments : 2 000 étudiants qui, chaque année et depuis l’école primaire et jusqu’à l’université, dans des disciplines qui vont du cinéma au théâtre, l’image et le son, ou la technologie de pointe, font que le rêve des premiers pionniers reste d’actualité.

Nous avons réussi à être une ville du cinéma, nous voulons maintenant que le cinéma et son industrie restent le fer de lance de notre bien-être, avec de nouveaux emplois, de la recherche et que ce secteur serve également à transmettre la culture et des valeurs. S’il y a 10 ans, nous avons transformé un ancien hôpital en studios de cinéma, nous voulons maintenant que nos étudiants entreprennent une carrière professionnelle solide, qu’ils soient les entrepreneurs de leur avenir et qu’ils nous aident à changer non seulement d’apparence mais également d’esprit. Le nouveau défi, en tant que gestionnaires de politiques urbaines, est qu’ils utilisent les outils et les ressources disponibles en faveur d’un développement durable et du respect culturel.

C’est pour tout cela, qu’appartenir au réseau UNESCO des villes créatives est quelque chose de plus grand qu’une immense reconnaissance : c’est une occasion unique, un ensemble de possibilités et le moyen qui nous aide à illuminer les chemins de tous ces créateurs et entrepreneurs qui trop souvent avancent à tâtons.

Nous voulons partager avec vous tous cet espace de création, cette ville qui est un plateau cinématographique à ciel ouvert, des studios de production uniques et tout un écosystème académique hors du commun. Nous vous encourageons à venir à la rencontre de nos projets et à venir nous rencontrer, à venir nous parler et faire notre connaissance, et tous ensemble à faire que nos sociétés soient plus heureuses.

Merci beaucoup. Vous êtes tous invités à Terrassa, une ville de cinéma.

Anuncis

Alcalde de Terrassa